Identitat

CONCRECIÓ D´ACTIVITATS

Oferim els mitjans i els professionals en els àmbits dels audiovisuals, les tecnologies de la informació – multimèdia i internet -, i les arts escèniques a les comunitats i entitats sense recursos propis.

Així mateix volem fer de pont i d’intercanvi dels nous professionals que no tenen accés al mercat professional per a promocionar-se.

Tots els nostres projectes estan destinats a incidir en l’àmbit de la comunicació social i local. Porten com a eix bàsic l’arrelament de les nostres activitats en l’entorn associatiu i comunitari.

Les nostres activitats tindran com a principal missió atendre la manca de possibilitats comunicatives que veïns i entitats tenen en barris i poblacions petites. Li donarem així la possibilitat de crear i potenciar la seva estructura comunicativa a la qual no hi poden accedir per falta de recursos.

Activitats tipus seran: festivals, cursos, projeccions audiovisuals, ajut i promoció d’altres grups del món dels espectacles, documentals de conflicte social, etc.
OBTENCIÓ DE RECURSOS

Les nostres quotes s’establiran en funció del tipus de socis que es creïn. Serà bàsicament la principal font d’ingressos.

Les subvencions oficials es fonamentaran en els projectes puntuals (audiovisuals, multimèdia o espectacles) que s’elaborin.

Sempre els projectes hauran de tenir com a eix bàsic la seva incidència en l’entorn local on es desenvolupi.

No tenim intenció de dependre dels ajuts institucionals. Volem mantenir la nostra independència funcional.

S’estableixen les aportacions voluntàries de particulars com a compromís de desenvolupament dels nostres projectes. Podran ser per activitats puntuals així com per al sosteniment econòmic de l’associació.

Els recursos cedits així com a llogats seran la principal font per portar a terme les nostres activitats (locals, maquinària informàtica, etc.) La intenció en cada moment és obtenir el màxim de compromís amb els destinataris de les nostres activitats, aconseguint així els nostres objectius. No es té com a intenció créixer a partir de l’augment del patrimoni.

Altres ingressos:
Alhora de fer els nostres pressupostos només inclourem els costos. Sempre el pressupost estarà destinat per a un servei que tingui un sentit d’intervenció social, cultural o comunitària directa.

Per exemple, actuacions concretes que abastarem directament seran per realitzar una obra teatral en una escola, per fer un documental d’una associació de dones, per fer un audiovisual promocional d’una campanya social, per realitzar una web per un col·lectiu especial, per desenvolupar un seminari en unes tecnologies específiques d’us social, etc.

A part dels pressupostos que es puguin realitzar, els membres de l’associació estan compromesos en la participació dels esdeveniments locals. Per exemple, festes de barri, festes majors, esdeveniments específics, en els quals es puguin muntar serveis complementaris per oferir recursos (bars, barres, “xiringuitos”, casetes, carpes, etc.)
TREBALLS AMB AFANY DE LUCRE

En qualsevol altre cas derivarem els projectes comercials que puguin sorgir a noves empreses i/o futurs professionals. Sempre que hi hagi un potencial mercat es derivarà a formes jurídiques amb afany de lucre, com per exemple societats civils, professionals liberals o cooperatives de treball associat del sector dels audiovisuals, multimedia, o espectacles.